کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی

کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1499 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 4 فروردین 1398

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی

 

در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن، ﺗﻌﻘﻞ و ﺧﺮدورزي و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﺘﻘﺎد درﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد،  زﻳﺮا ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻔﻜﺮي، ﻗﻄﻌﺎً، در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔـﺬارد و  ﻣﻲ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر آدﻣﻲ، ﺟﻠﻮة ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﺎورﻫﺎﺳﺖ .اﺻﻮﻻً ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﻴﻦ  اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻋـﺎدل و… ﻇـﺎﻟﻢ و ﺗﺒﻬﻜـﺎر، ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد و ﺗﻔﻜـﺮ آﻧﻬـﺎ        و اﻓـﺮاد ﺑﺮﻣﻲ  ﮔﺮدد .از اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن، اﻧﺴﺎن را ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻪ رو   ورزي و اﻧﺘﺨـﺎب راه و اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﻴﺢ و    ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد   و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن، دﻋﻮت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ؛ ﺑـﻪ   ﮔﻮﻧـﻪ  اي ﻛـﻪ ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮ و ﻻل  اﻧﺪ و اﺻﻼً ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرة اﻣﻮري ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ اش ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﭙﺮدازد  . از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷ  ﺖ ﺳﺎز در ﺳﻌﺎدت آدﻣﻲ، ﺗﻔﻜﺮ در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن، ﺧـﺪا  و ﻣﻌﺎد اﺳ  ﺖ .آدﻣﻲ اﮔﺮ ﺑ  ﻪ  درﺳﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎ و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻄﺮي ﺧـﻮدرا ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اوﻟـﻴﻦ وﻇﻴﻔـﺔ اﻧـﺴﺎن،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﻴﻚ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ… … اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻌﺎد، ﭼﻬﺮ ة زﻧﺪﮔﻲ اﻧـﺴﺎن  را دﮔﺮﮔﻮن ﻣ ﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﺮدي را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺨﻠﻮق و آﻓﺮﻳﺪة ﺧﺪاي ﺣﻜـﻴﻢ و  ﻋﻠﻴﻢ و ﻗﺪﻳﺮ ﻣﻲ  داﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ او در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ….

 

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:       کتاب اندیشه اسلامی ۱
نویسنده:   جعفر سبحانی
تعداد صفحات:    ۱۳۸
زبان:   فارسی