کتاب انجمن شاعران مرده نوشته کلاین بام

کتاب انجمن شاعران مرده نوشته کلاین بام

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 822 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 خرداد 1399

به روز رسانی در: 2 خرداد 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب انجمن شاعران مرده نوشته کلاین بام

در قسمتی از کتاب می خوانیم :

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮدﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺑﻌﺪي آن ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ.

در ﺗﺎﻻر ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺳﻨﮕﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﻟﺘﻮن   ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎنه روزي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﻻﺑﻼي ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎي دور اﻓﺘﺎده اﯾﺎﻟﺖ ورﻣﺎﻧﺖ قرارداشت ،ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ روﭘﻮش دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ، در دو ﻃﺮف راﻫﺮوي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎﻻر، در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺮه های پر غرور ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدند . با ورود مردی ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﻣﺴﻨﯽ ﮐﻪ رداﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺸﺎد  ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ، ﻧﯽ اﻧﺒﺎن ي  اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﻟﺤظه اي ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮔﺮﻓتند. ﺷﻤﻌﯽ را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،  ﮔﺎم های موزون دانش آموزتن پرچمدار، از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن  رداپوش و فارغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از راﻫﺮوي ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﭘﺮﻗﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎﯾﺶ وارد ﺷﺪ .

 

مشخصات فایل:
عنوان:     انجمن شاعران مرده
نویسنده:       کلاین بام
ترجمه :        حمید خادمی
تعداد صفحات:       ۱۶۶
زبان: فارسی