کتاب اصول مدیرت و سرپرستی سازمان نوشته نوری نژاد،حاجیمرادی و جعفری

کتاب اصول مدیرت و سرپرستی سازمان نوشته نوری نژاد،حاجیمرادی و جعفری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 89 نمایش

حجم فایل: 1.19M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 مارس 2019

به روز رسانی در: 24 مارس 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب اصول مدیرت و سرپرستی سازمان نوشته نوری نژاد،حاجیمرادی و جعفری

با نگاهی به زمان ﻫﺎي ﻗﺒﻞ  در ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ در آن روزﮔﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻣﺘﻔﺎوت از اﻣﺮوز وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در دوراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در ﻏﺎر ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد، ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﻳﺶ از ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .

ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮد .ﺳﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎﭘﺎي و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺎﻻ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:    کتاب اصول مدیرت و سرپرستی سازمان
نویسنده: نوری نژاد،حاجیمرادی و جعفری
تعداد صفحات:  ۱۸۹
زبان:  فارسی

 

در مورد این اثر نظر دهید