کتاب از زبان برگ از شفیعی کدکنی

کتاب از زبان برگ از شفیعی کدکنی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 580 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 بهمن 1397

به روز رسانی در: 4 بهمن 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب از زبان برگ از شفیعی کدکنی

ﮐﻮچ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎ

در روزﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ آﺧﺮ
ﮐﻮچ ﻫﺎی ﺑﻨﻔﺸﻪ  ﻣﻬﺎﺟﺮ
زﯾﺒﺎﺳﺖ
در ﻧﯿﻢ روز روﺷﻦ اﺳﻔﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻨﻔﺸﻪ ها را از سایه های سرد
در اﻃﻠﺲ ﺷﻤﯿﻢ ﺑﻬﺎران
ﺑﺎ ﺧﺎک و رﯾﺸﻪ
ﻣﯿﻬﻦ ﺳﯿﺎرﺷﺎن
در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮﺑﯽ
در ﮔﻮﺷﻪ ی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ
ﺟﻮی ﻫﺰار زﻣﺰﻣﻪ در ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
ای ﮐﺎش

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:   از زبان برگ
نویسنده:  شفیعی کدکنی
تعداد صفحات:
زبان: فارسی