کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی اثر جین شارپ

کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی اثر جین شارپ

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1211 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 دی 1397

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی اثر جین شارپ

ساليان سال، يکي از مهمترين نگرانيهاي من اين بوده است که مردم چگونـه مـيتواننـد جلـوي بـه وجـود آمـدن
ديکتاتوريها را بگيرند يا ديکتاتوريهاي موجود را از ميان ببرند. اين علاقه ناشـي از ايـن عقيـده اسـت کـه هـيچ
انساني نبايد تحت تسلط انساني ديگر زندگي کند و يا توسط حکومتهاي ديکتاتوري، از ميان برداشـته شـود. ايـن
عقيده با مطالعه درباره لزوم آزادي نوع بشر، با تحقيق درباره ذات حکومتهاي ديکتاتوري ) از نظرات ارسطو گرفته
تا تحليل حکومتهاي تماميتخواه ( و با بررسي تاريخي حکومتهاي ديکتاتوري ) بخصوص آلمان نـازي و روسـيه
استاليني ( در من رشد يافته است.

مشخصات فایل :
نام : کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی
مولف:جین شارپ
تعداد صفحات : ۷۲
زبان : فارسی