کتاب از این پس پایتون نوشته سعید خالقی و علیرضا حق نیا

کتاب از این پس پایتون نوشته سعید خالقی و علیرضا حق نیا

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 642 نمایش

حجم فایل: 12.52M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 آوریل 2019

به روز رسانی در: 2 آوریل 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب از این پس پایتون نوشته سعید خالقی و علیرضا حق نیا

 

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠـﻢ در ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ  زبان ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣه  ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه  اﻧـﺪ .  اﯾـﻦ زﺑـﺎن   ﻫـﺎ ﻫﻤﻪ روزه ﺳﺎده ﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨد تر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫـﺎ دارﻧـﺪ از آﻧﻬـﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ کنند. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎنهای برنامه  ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد زﺑﺎن  ﻫﺎي ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ  است. از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـه  ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺴﯿﮏ می باشد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن وﯾﮋة ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻃـﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ   زﺑﺎن ﭘﺎﺳﮑﺎ در این جهت مورد استفاده قرار گرفت و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن شد  ….

ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺎﺳـﮑﺎل و c دارﻧـﺪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ دارد و آن ﺷﯽءﮔﺮا ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺖ . زﺑﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﭼﻮن C++ ﮐﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺷﯽءﮔﺮا اﺳﺖ و ﻪ از آن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧﻮﯾﺴی  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده  می ﺷﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ورود ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣـه  ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ، در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:  کتاب از این پس پایتون
نویسنده: سعید خالقی و علیرضا حق نیا
تعداد صفحات:۳۳۴
زبان:  فارسی

در مورد این اثر نظر دهید