کتاب آمادگی جسمانی ۲ کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی

کتاب آمادگی جسمانی ۲ کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 2059 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 فروردین 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب آمادگی جسمانی ۲ کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی

 

اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻛﺘﺎب ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ پرداخته اﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻳﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ورزﺷﻜﺎر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ افراد ﻋﺎدي و ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر و ارﺗﻘﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺪﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎده ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﺑﻪ  ساده ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن  ﻣﻤﻜﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﻃﺮح ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺰار ﺧﺎص ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻮي دارﻧﺪ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮح ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر نتـﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه  اﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و در ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺰ و ﻛﻮﺗﺎه در اﺧﺘﻴﺎرﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ در  ﺧﺼﻮص ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ و ﺧﻮد، اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و…

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:  کتاب آمادگی جسمانی ۲
نویسنده: کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی
تعداد صفحات: ۲۲۰
زبان:  فارسی