کتاب آشنایی با فرشتگان نوشته دورین ویرچو

کتاب آشنایی با فرشتگان نوشته دورین ویرچو

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 67 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آبان 1402

به روز رسانی در: 21 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب آشنایی با فرشتگان نوشته دورین ویرچو
درابتدای کتاب می خوانیم:خداوندا ! رحمت فرست بر نگھدارندگان عرشت که ھرگز از تسبیح ذات پـاک
تو سست نمی شوند و از ذکر قداست و پاکی تو خسـته و رنجیـده خـاطر نمـی-
گردنــد و از عبــادت و بنــدگیت، درمانــده نمــیشــوند و کوتــاھی و نارســايی را بــر
کوشش و تلاش در امر تو، ترجیح نمـی دھنـد و از عشـق و حیـرت نسـبت بـه تـو
غافل نمیگردند.
و درود فرست بر اسرافیل صاحب نفخهی صور، ھمان که سرپا ايسـتاده و در
مورد اجازه و فرمان تو انتظار میکشد تا در صور بدمد و با دمیدن خود بر صور، فرو
افتادگان بی ھوش و زندانی در قبرھا را، از خواب مرگ، بیدار و زنده کند.
و درود فرست بر میکائیل دارندهی مقام بلند در پیشگاه تو و صـاحب درجـهی
ارجمند در مسیر اطاعت تو
مشخصات فایل:
عنوان:آشنایی با فرشتگان
نویسنده:دورین ویرچو
ترجمه:محمد محمدی اشتهاردی
تعدادصفحات:۸۴
زبان:فارسی