نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 635 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آبان 1398

به روز رسانی در: 14 آبان 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور

ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ:اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب.

دوﻟﺖ:اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺪادي ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ

اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ:دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ،اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ:ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ:اﺟﺮاي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ:ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻧﺪارد.

اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ:اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

شخصات فايل:
عنوان:نمونه سوال حسابداری و حسابرسی دولتی
نویسنده:  دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۵۷ 
زبان: فارسي