مقاله ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ

مقاله ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 356 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 13 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان  ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺔﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻟﺔ ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﻋﻤﺮاﻧـﻲ ﻛﺸـﻮر، ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﮔﺬاري میﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﺮوژه ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻳﺎدي  اﻧﺪ .  اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان  ﻣﻠﻲ ﻫﺎي     ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻳﺴـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻫﻤﮕﺮا ﻛﺮدن، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﻴﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮي و  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻨﺪي    ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﺔ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﭘﺮوژة ﻣﻠـﻲ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﻫﻤﮕﺮا ﻛﺮدن، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﻴﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮي و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:    مقاله ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ
تعداد صفحات:  ۲۲
زبان: فارسی