مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﭼﺮخ دﻧﺪه

مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﭼﺮخ دﻧﺪه

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 675 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 فروردین 1398

به روز رسانی در: 9 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﭼﺮخ دﻧﺪه

 

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﺑﺎ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎز وﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺤﺪود اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را اﻧﺠﺎم داده و اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ  ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺨﺘﺼﺎت وﯾﮋه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه وﻗﯿﻤﺖ اﻧﺪازه ، و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮑﻮدر ﻫﺎي دوراﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﭘﺮاپ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻧﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ اي دﻧﺪاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺻﻮل اﯾﺠﺎد ﻣ ﺎ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﺘﻨﻇ ، ﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. راﺑﻄﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﮑﻮدرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دارد

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:   مقاله ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ اﯾﻨﻮﻟﻮت ﭼﺮخ دﻧﺪه
نویسنده:   دزیانی – میرزائیان
تعداد صفحات:   ۷
زبان:  فارسی