مقاله قانون جذب به زبان ساده سید حسین عباس منش

مقاله قانون جذب به زبان ساده سید حسین عباس منش

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 692 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 فروردین 1399

به روز رسانی در: 13 فروردین 1399

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود قانون جذب به زبان ساده سید حسین عباس منش

شــاید الان کــه دارم ایــن ســطور را مــی نویســم خــودم هــم بــاور نمــی کنــم کــه در گذشــته چــه کســی بــودم و الان چــه کســی هســتم. روزهایــی در زندگــی مــن رقــم خــورد کــه باعــث شــد حرکــت کنــم و اجــازه دهــم خداونــد در زندگــی مــن دوبــاره طلــوع کنــد و زمــام امــور را بــه دســت گیــرد. همیــن چنــد ســال پیــش بــود کــه در شــرایط بســیار ســخت در شــهر بنــدر عبــاس در حــال مســافر کشــی بــودم. و…

یــادم مــی آیــد کــه وقتــی تــازه در ایــن مســیر قــرار گرفتــه بــودم و رویاهــای بزرگــی در ســر داشــتم ، نزدیــک تریــن اطرافیانــم بــا تمســخر بــه مــن نــگاه مــی کردنــد و بــا انــواع دلایــل و مــدارک بــه قــول خودشــان منطقــی فاصلــه مــن بــا آرزوهایــم را بــی نهایــت مــی دانســتند. امــا «بــی نهایــت» زمــان بســیار زیــادی اســت بــرای کســی کــه عــزم راســخ واشــتیاقی فــوق العــاده و ایمانــی تزلــزل ناپذیــر دارد. نمــی دانــم آنهــا الان کجــا هســتند یــا در چــه شــرایطی زندگــی مــی کننــد، فقــط خیلــی خوشــحالم کــه آنهــا و دیدگاهشــان را بــاور نکــردم و بــا ایمــان بــه مســیرم ادامــه دادم و در حــال حاضــر بــا تمــام وجــود سپاســگزار خداونــدی هســتم کــه عادلانــه فرصــت تغییــر را بــرای همــه بندگانــش بــه صــورت یکســان در دســترس قــرار داده اســت.

مشخصات فایل:
عنوان:       قانون جذب به زبان ساده
نویسنده:   سید حسین عباس منش
تعداد صفحات:     ۱۰
زبان: فارسی