مقاله تحلیل دینامیکی سازه های دریایی براساس تئوری ﺗﻔﺮق

مقاله تحلیل دینامیکی سازه های دریایی براساس تئوری ﺗﻔﺮق

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 524 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 فروردین 1398

به روز رسانی در: 1 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله تحلیل دینامیکی سازه های دریایی براساس تئوری ﺗﻔﺮق

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ی درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎزه ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ  ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺷﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن  . از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ وارد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﮑﻮ، ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر آب و ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺮده ای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮ ﻗﺮار دارد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد . ﺑﺎرﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ وارد ﺑﺮ ﺳﮑﻮ ﻣﯽ را ﻧﯿﺰ   ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد، ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ، اﻣﻮاج، ﺟﺰر و ﻣﺪ، زﻟﺰﻟﻪ، ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺦ و ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﮐﻒ درﯾﺎ، داﻧﺴﺖ .  ﻧﯿﺮوی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ  ﺳﻄﺢ وار ﺑﺎﻻی آب ﺳﮑﻮ ﻣﯽ د  ﺷﻮد . ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ را ﺑﺮ ﺳﺎزه وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  و…

 

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:     مقاله  تحلیل دینامیکی سازه های دریایی براساس تئوری
تعداد صفحات:    ۱۲
زبان:   فارسی