مقاله تاخیر مجاز پیمانکاری

مقاله تاخیر مجاز پیمانکاری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 165 نمایش

حجم فایل: 296.13K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 ژوئن 2019

به روز رسانی در: 14 ژوئن 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله بخشنامه تاخیر مجاز پیمانکاری ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات

 

 

مقاله ای درخصوص بخشنامه  محاسبه تاخیرات مجاز پیمانکار در زمینه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت ، تعدیل و پیش پرداخت

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر،  ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻧﺎﻓﺬ ، روش ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وارﻳﺰ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و دﻳﮕﺮ ﺿﻮاﺑﻂ آن ﺑﻮده و ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ آن در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﻴﻤﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

مشخصات فایل :
نام :مقاله ای درخصوص بخشنامه  محاسبه تاخیرات مجاز پیمانکار در زمینه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت ، تعدیل و پیش پرداخت
تعداد صفحات : ۱۲
زبان : فارسی

در مورد این اثر نظر دهید