مقاله تاخیر مجاز پیمانکاری

مقاله تاخیر مجاز پیمانکاری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 407 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 خرداد 1398

به روز رسانی در: 23 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله بخشنامه تاخیر مجاز پیمانکاری ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات

 

 

مقاله ای درخصوص بخشنامه  محاسبه تاخیرات مجاز پیمانکار در زمینه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت ، تعدیل و پیش پرداخت

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر،  ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻧﺎﻓﺬ ، روش ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وارﻳﺰ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و دﻳﮕﺮ ﺿﻮاﺑﻂ آن ﺑﻮده و ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﻳﺦ آن در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﻴﻤﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

مشخصات فایل :
نام :مقاله ای درخصوص بخشنامه  محاسبه تاخیرات مجاز پیمانکار در زمینه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت ، تعدیل و پیش پرداخت
تعداد صفحات : ۱۲
زبان : فارسی