مقاله آموزش تکنیک DEMATEL

مقاله آموزش تکنیک DEMATEL

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 126 نمایش

حجم فایل: 1.04M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مارس 2019

به روز رسانی در: 23 مارس 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله آموزش تکنیک DEMATEL

اﯾﻦﺗﮑﻨﯿﮏﺑﺮﻣﺒﻨﺎيدﯾﺎﮔﺮافﻫﺎ(ﮔﺮافﺟﻬﺖدار) ﺑﻨﺎﻧﻬﺎده ﺷﺪهﮐﻪﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻗﻀﺎوت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮلﻧﻈﺮﯾﻪﮔﺮاﻓﻬﺎ،ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﺎﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ) رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ (ﻋﻨﺎﺻﺮﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ رواﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺪدي ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﯿﮏ DEMATEL یک رتبه بندی از آلترناتیوها را به ما نمی دهد بلکه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت روش ﺑﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

مشخصات فایل:
عنوان:       مقاله آموزش تکنیک DEMATEL
تعداد صفحات:    ۳۷
زبان:   فارسی

 

در مورد این اثر نظر دهید