مقاله آموزش تکنیک DEMATEL

مقاله آموزش تکنیک DEMATEL

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 477 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 فروردین 1398

به روز رسانی در: 2 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله آموزش تکنیک DEMATEL

اﯾﻦﺗﮑﻨﯿﮏﺑﺮﻣﺒﻨﺎيدﯾﺎﮔﺮافﻫﺎ(ﮔﺮافﺟﻬﺖدار) ﺑﻨﺎﻧﻬﺎده ﺷﺪهﮐﻪﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻗﻀﺎوت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮلﻧﻈﺮﯾﻪﮔﺮاﻓﻬﺎ،ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﺎﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ) رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ (ﻋﻨﺎﺻﺮﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ رواﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺪدي ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﯿﮏ DEMATEL یک رتبه بندی از آلترناتیوها را به ما نمی دهد بلکه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت روش ﺑﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

مشخصات فایل:
عنوان:       مقاله آموزش تکنیک DEMATEL
تعداد صفحات:    ۳۷
زبان:   فارسی