متن کامل قانون مدنی ایران

متن کامل قانون مدنی ایران

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 374 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مهر 1398

به روز رسانی در: 19 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود متن کامل قانون مدنی ایران

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽ   ﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز آن را اﻣﻀﺎ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻮر اﻧﺘﺸﺎر آ ن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

 

 

مشخصات فایل :
عنوان :متن کامل قانون مدنی ایران
تعداد صفحات :۱۷۱
زبان : فارسی