متن کامل قانون مدنی ایران

متن کامل قانون مدنی ایران

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 95 نمایش

حجم فایل: 638.64K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 11 اکتبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود متن کامل قانون مدنی ایران

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽ   ﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز آن را اﻣﻀﺎ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﻮر اﻧﺘﺸﺎر آ ن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

 

 

مشخصات فایل :
عنوان :متن کامل قانون مدنی ایران
تعداد صفحات :۱۷۱
زبان : فارسی

در مورد این اثر نظر دهید