دیکشنری تصویری علوم زمین

دیکشنری تصویری علوم زمین

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 297 نمایش

حجم فایل: 11.04M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 ژوئن 2019

به روز رسانی در: 14 ژوئن 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود دیکشنری تصویری علوم زمین

فایلی که هم اکنون در اختیار شما کاربران نانو فایل می باشد شامل توضیحات اسم ها انگلیسی و تصاویر تمام اصلاحات علوم زمین می باشد .
ریف (reef)
بـﺴﻴﺎري از رﻳﻔﻬﺎي . ﭘﺸﺘﻪ اي از ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﮔﺮاول ﻛﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﻛﻒ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ، آرﻛﺌﻮﺳﻴﺎﺗﻴﺪﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  اﻣﺮوزي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻠﺘﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻳﻔﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و…
ﺷﻴﻞ (Shale)
ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﻲ رﻳﺰداﻧﻪ و ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ اي ﻛﻪ از ﮔﻞ ﻳﺎ رس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ (Erosion)
از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮازدﮔﻲ، اﻧﺤﻼل، ﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد را ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪه و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

مشخصات فایل :
عنوان:  دیکشنری تصویری علوم زمین
تعداد صفحات :  ۴۰۰
زبان : فارسی

در مورد این اثر نظر دهید