داستان مهناز زنی شانزده ساله

داستان مهناز زنی شانزده ساله

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 594 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 اسفند 1397

به روز رسانی در: 1 اسفند 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود داستان مهناز زنی شانزده ساله

رﻓﺗه ﺑودم ﺗو ﭼﮭﺎر ده ﺳﺎل و ﺗﺎزه دوم راھﻧﻣﺎﯾﯽ رو ﺗﻣوم ﮐرده ﺑودم اﻣﺗﺣﺎن ھﺎی ﺗرم دوم رو داده ﺑودم و ﺑﺎ ﻣﻌدل  ۲۰ ﺷده ﺑودم ﺑﺎﺑﺎﻣم ﮔﻔﺗه ﺑود ﺟﺎﯾزم اﯾﻧـه ﮐـه ﺳﻔر اون ﺳﺎل رو ﻣـن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم اﺳم ﺑﺎﺑﺎم ﻣﮭدی ﺑود اﺳم ﻣﺎدرم ﻣﯾﻧﺎ اﺳم ﻣن ﻣﮭﻧﺎز و اﺳم ﺑرادر ﺑزرﮔم ﮐـه ﺳـه ﺳﺎل از ﻣـن ﺑزرﮔﺗر ﺑود ﻣﯾﻼد.

ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دادم ﮐـهﺑﻌد از ﻣدت ھﺎ ﺑرﯾم ﻣﺷﮭد زﯾﺎرت اﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣم ﺑـه ﺧﺎطر ﻣـن و ﻧﻣرم ﻗﺑول ﮐرد و ﻗرار ﺷد ﮐـه ﺑره ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﻠﯾط   ﺗﯾرﻣﺎه ﺑود ﮐـه ﺑﺎﺑﺎم اوﻣدو…
مشخصات فايل:
عنوان:داستان مهناز زنی شانزده ساله
تعداد صفحات: ۲۳۴
زبان: فارسي