خلاصه کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز نوشته آنتونی رابینز

خلاصه کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز نوشته آنتونی رابینز

دسته بندی:

قیمت: 3,000 تومان

تعداد نمایش: 559 نمایش

حجم فایل: 424.08K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 12 دسامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز نوشته آنتونی رابینز

وي ﻛه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ و ﻓﻘﺮ ﻣﻲزﯾﺴﺖ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎھﻲ ﺧﻮد را به ﺛﺮوت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، و ﺷﮭﺮت ﻛﻢ ﻧﻈﯿﺮي ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺎء در ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻓﻘﯿﺮ به دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ به ﻛﺎرھﺎي ١٩۶١ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ارزﻧﺪهاي ﮔﺮدد. آﻧﺘﻮﻧﻲ راﺑﯿﻨﺰ در ﺳﺎل ﺳﺎﻟﮕﻲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﻞ ﻣﺘﺮي ﻣﺤﻘﺮي، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺠﺮدي ﻓﻘﯿﺮاﻧﮫاي داﺷﺖ و به گفته ٢٢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ روي آورد اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﯿﺎﻓﺖ در ﺳﻦ ﺧﻮدش، ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ظﺮﻓﮭﺎي ﻏﺬاي ﺧﻮد را در وان ﺣﻤﺎم ﺑﺸﻮﯾﺪ و…

مشخصات فایل:
عنوان: خلاصه کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز
نویسنده: آنتونی رابینز
تعداد صفحات: ۳۸
زبان: فارسی

 

در مورد این اثر نظر دهید