خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیر محمدی

خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیر محمدی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1642 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیر محمدی  

 

ﻣﺠﻤﻮعه ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ در اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬا  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص ﻳﺎ ﻫﺪف ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎص  ﻛﻪ داراي رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:    خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نویسنده: دکتر علی حاج شیر محمدی
تعداد صفحات:  ۲۱۱
زبان: فارسی