خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیر محمدی

خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیر محمدی

دسته بندی:

قیمت: 3,500 تومان

تعداد نمایش: 1359 نمایش

حجم فایل: 2.07M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 می 2019

به روز رسانی در: 12 دسامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیر محمدی  

 

ﻣﺠﻤﻮعه ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ در اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬا  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص ﻳﺎ ﻫﺪف ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎص  ﻛﻪ داراي رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:    خلاصه کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
نویسنده: دکتر علی حاج شیر محمدی
تعداد صفحات:  ۲۱۱
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید