خلاصه جزوه شیمی آلی پیشرفته ۱ (فایل ندارد)

خلاصه جزوه شیمی آلی پیشرفته ۱ (فایل ندارد)

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 713 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 آذر 1398

به روز رسانی در: 15 آذر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود خلاصه جزوه شیمی آلی پیشرفته ۱

 

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی در ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی دوﮔﺎﻧﻪ
پـﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﻠﻘﻮی
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی در اﺗﻢھﺎی ﭼﮫﺎر وﺟﮫﯽ
ﻣﻮﻟﮑﻮلھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﯾﺮاﻟﯿﺘﻪ و ﺗﻘﺎرن
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﯾﺮال
ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﺎﻧﺘﯿﻮﻣﺮھﺎ

در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دارای ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﻠﻘﻮی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو اﺳﺘﺨﻼف ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﯿﺲ و اﮔﺮ در دو ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ….

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: خلاصه جزوه شیمی آلی پیشرفته ۱
تعداد صفحات:  ۱۹۴
زبان:  فارسی