حل المسائل تومو پیشرفته اثر جان پراونیتز

حل المسائل تومو پیشرفته اثر جان پراونیتز

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 369 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 مهر 1398

به روز رسانی در: 20 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود حل المسائل تومو پیشرفته  اثر جان پراونیتز

محلول آبي شكر را در فشار  ۱ barو دماي  ۲۵ºCدر نظر بگيريد. ضريب اكتيويته آب از رابطه
lnγ w = A(1− xw ) 2پيروي ميكند كه درآن  Aثابتي تجربي و وابسته به دما ميباشد.
حالت محلول ايدهآل) (γ w →۱زماني است كه محلول حاصل فقط از آب خالص تشكيل شده
است  .( ) xw →۱رابطهاي براي γ sضريب اكتيويته شكر بيابيد كه در آن زمانيكه  xwبه سمت  ۱ميل
ميكند،  γ sبه سمت  ۱ميل كند.

مشخصات فایل
عنوان:حل المسائل تومو پیشرفته
نویسنده: جان پراونیتز
تعداد صفحات:۱۸۷
زبان:فارسی