جزوه پالایش نفت

جزوه پالایش نفت

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 859 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 فروردین 1398

به روز رسانی در: 6 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه پالایش نفت

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﮔﻴﺘﻲ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ

ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔـﺖ و آﮔـﺎﻫﻲ  و درك ﻋﻤﻴﻘ ﺘـﺮ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ؛ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن  داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮدآوري ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ  . ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات در ﺑﻬﺒﻮد راﻫﺒﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ، ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻛﺘﺎب  ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﮔﻴﺘﻲ اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ ، اﺳـﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ، اﺣﺴﺎن ﺧﻄﻴﺒﻲ و ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن ﺟﻌﻔﺮي ﻧﮋاد ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﺎت ﺗﺮك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه پالایش نفت
تعداد صفحات:  ۸۷
زبان:  فارسی