جزوه واکنش جانشینی هسته دوستی

جزوه واکنش جانشینی هسته دوستی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 733 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 خرداد 1398

به روز رسانی در: 14 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه واکنش جانشینی هسته دوستی

 

واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﻓﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺸﮫﺎی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻣﮫﻢ، ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﻓﯿﻠﯽ، اﺑﺰار ﮐﺎر در ﺳﻨﺘﺰ ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺟﺰو واﮐﻨﺸﮫﺎی ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎﺟﻮر اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺟﻔﺖ اﻟﮑﺘﺮون، روی ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا اﺳﺖ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ، در ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻼل ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﻧﺠﺎم آن دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﮐﻨﺶ دھﻨﺪهھﺎ از طﺮﯾﻖ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه واکنش جانشینی هسته دوستی
تعداد صفحات:  ۱۰
زبان:  فارسی