جزوه نقشه برداری عمومی و عملیات مهندس پناهی

جزوه نقشه برداری عمومی و عملیات مهندس پناهی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 434 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 1 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه نقشه برداری عمومی و عملیات مهندس پناهی

صویر افقی منطقهاي با مقیاس کوچک بر روي یک صفحه میباشد. به عبارتی نقشه شکل کوچک شده و ساده شده قسمتی از
زمین بر روي یک صفحه میباشد.
ترسیمی که فاقد اندازههاي دقیق باشد را کروکی مینامند.
در نقشه برداري، براي نشان دادن عوارض بر روي یک صفحه احتیاج به یک سري عملیات و اندازه گیريهاست که به طور کلی
به سه دسته تقسیم میشود.
-۱عملیات صحرایی: به طور کلی این مرحله شامل الف- شناسایی و بازدید اولیه منطقه ب- انتخاب ایستگاههاي اندازه گیري و رئوس
کار و ج- اندازه گیري طولها و زوایا میباشد.
-۲محاسبات: هدف از این مرحله تعیین مختصات نقاط) :xطول،  :yعرض و  : zارتفاع) این مؤلفه با  hهم نمایش داده میشود(( مورد
نظر میباشد….

مشخصات فایل:
عنوان:    جزوه نقشه برداری عمومی و عملیات مهندس پناهی
نویسنده :   مهندس پناهی
تعداد صفحات:    ۷۴
زبان:  فارسی