جزوه مکانیک سیالات

جزوه مکانیک سیالات

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 202 نمایش

حجم فایل: 8.15M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 12 اکتبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مکانیک سیالات

فهرست:
ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت
استاتیک سیالات
جریان سیال
آنالیز بعدی
سیال تراکم ناپدیر نیوتنی
تلمبه ها
تعیین اندازه لوله ها

 

ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﺎده اي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﻤﺎﺳﻲ وارد ﺑﺮ آن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞدﻫﺪو این ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞﭘﻴﻮﺳﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻴﺎﻻت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻋﻤﻼ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﺎزﻫﺎ ﻫﺮ ﺣﺠﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

 

مشخصات فايل:
عنوان :  جزوه مکانیک سیالات
تعداد صفحات :  ۲۱۸
زبان : فارسي

 

 

در مورد این اثر نظر دهید