جزوه مکانیک سیالات ۲ استاد علیرضا باهری

جزوه مکانیک سیالات ۲ استاد علیرضا باهری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 838 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 فروردین 1398

به روز رسانی در: 13 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مکانیک سیالات ۲ استاد علیرضا باهری

 

قسمتی از جروه :

ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ  ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎل، ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و…

فصل دوم :

در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺮاﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎل ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از روي ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮل ﯾﮏ ﮐﺮه و..

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه مکانیک سیالات ۲
نویسنده: علیرضا باهری
تعداد صفحات: ۶۵
زبان:  فارسی