جزوه مکانیک سیالات ۱ استاد علیرضا باهری

جزوه مکانیک سیالات ۱ استاد علیرضا باهری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 917 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 فروردین 1398

به روز رسانی در: 13 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مکانیک سیالات ۱ استاد علیرضا باهری

 

ﺳﯿﺎل ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻫﺪ .

ﺟﺮم واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺎل را ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎل ﯾﺎ ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ آب، ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از آب را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺮم آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ آب اﺳﺖ …

در ﺳﯿﺎﻻت ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﯿﺘﻪ را در ﻃﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﻻت ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺠﻢ واﺣﺪ ﺟﺮم ﯾﮏ ﺳﯿﺎل را ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص آن ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و واﺣﺪ آن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﮑﺲ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه مکانیک سیالات ۱
نویسنده: استاد علیرضا باهری
تعداد صفحات: ۶۲
زبان:  فارسی