جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت)

جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت)

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1064 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 آذر 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت)

جزوه فوق مروری بر فرایند پلایش نفت و خلاصه ای از مهندسی نفت می باشد که بر گرفته از کتاب مبانی پالایش نفت تالیف دکتر گیتی ابوالحمد می باشد .

جزوه فوق شامل سه بخش می باشد:

بـﺨﺶ اول- ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻓﺮآورده ﻫﺎي

بـﺨﺶ دوم- ﭘﺎﻻﻳﺶ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي

ﺑﺨﺶﺳﻮم- ﻧﻔﺘﻲ واﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت

ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔـﺖ و آﮔـﺎﻫﻲ و درك عمیق تر از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ؛ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داشت ﺗﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮدآوري ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه مقدمات مهندسی نفت ( پلایش نفت)
تعداد صفحات: ۸۹
زبان: فارسي