جزوه مبانی بانکداری و مدیریت بانک دکتر مرتضی بکی حسکوئی

جزوه مبانی بانکداری و مدیریت بانک دکتر مرتضی بکی حسکوئی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1249 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 خرداد 1398

به روز رسانی در: 3 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه مبانی بانکداری و مدیریت بانک دکتر مرتضی بکی حسکوئی

 

در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن، ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﭘﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ اﻧﺪ.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ در اﻗﺘﺼﺎد از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد :

ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎزار ﭘﻮل
در ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺲ اﻧﺪاز و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ .

ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺠﺎريﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺴﺐ  وﻛﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻮﺗﺎه  ﻣﺪتﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ .

ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺲ اﻧﺪاز در ﺑﺨﺶ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺖ .

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .

 

 

 

 

مشحصات فایل:
عنوان:   جزوه مبانی بانکداری و مدیریت بانک
نویسنده :دکتر مرتضی بکی حسکوئی
تعداد صفحات:    ۹۶
زبان:فارسی