جزوه ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی مرتضوی

جزوه ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی مرتضوی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 494 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 فروردین 1398

به روز رسانی در: 11 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی

 

ﻟﻮدر ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺰي ﻟﻮدرﻫﺎي ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺮي ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮب و ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ زﯾﺎد در زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻧﺮم و ﻧﺎﻫﻤﻮار را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در روي زﻣﯿﻨﻬﺎي ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

و…

رﯾﭙﺮ ﯾﺎ ﺧﺮاﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﺎوآﻫﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮاي ﺷﺨﻢ زدن ﻣﺰارع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﯾﭙﺮ زﻣﯿﻦ را ﺳﺴﺖ ﮐﺮده، ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻟﺪوزر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺮوزه رﯾﭙﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﯾﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎري ﻗﻮي در زﻣﯿﻦ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
و…

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:   جزوه ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی
نویسنده:  سید امیر رضا مرتضوی
تعداد صفحات: ۶۵
زبان:  فارسی