جزوه قانون تجارت دانشگاه پیام نور

جزوه قانون تجارت دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 539 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه قانون تجارت دانشگاه پیام نور

 

ﺑﺎب اول ﺗﺠﺎر و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ماده ۱ – ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮارﺑﺪﻫﺪ.
ماده ۲ – ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ازﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ : ۱- ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ هـﺮ ﻧﻮع ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟﺎره اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ درآن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه باشد . ۲  ـ ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞاز راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ هـﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . ۳  ـ ﻫﺮ ﺣﻖ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻻﻟﯽ ﯾﺎ حق اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری (ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن) و  ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺪی بهـﺮ  ﻧﻮع ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺧﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪو   رﺳـﺎﻧﯿﺪن ﻣﻠﺰوﻣﺎت و….

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه قانون تجارت دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۷۸
زبان: فارسی