جزوه فیزیک ۲ استاد غفاری

جزوه فیزیک ۲ استاد غفاری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 722 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 فروردین 1398

به روز رسانی در: 5 فروردین 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه فیزیک ۲ استاد غفاری

 

فهرست :
الکتریسیته
میدان الکتریکی
میدان بار نقطه ای
میدان الکتریکی یکنواخت
حل ۴ مثال
اثر میدان الکتریکی بر اشیای باردار
بیان قاون گاوس
حل ۴ مثال
شار الکتریکی
بررسی رساناهای باردار
پتانسیل الکتریکی
پتانسیل بارهای مختلف
حل ۳ مثال
سطوح هم پتانسیل
ارتباط سطوح هم پتانسیل و خط میدان
بدست آوردن میدان با استفاده از تابع پتانسیل الکتریکی
انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی
بررسی رسانه های باردار
نحوه توزیع بار بر روی سطح خارجی رسانه های باردار
ساختمان خازن
کمیت های خازن
ظرفیت خازن
انرژی خازن
خازن های دارای دی الکتریک
حل ۲ مثال
اتصال خازن ها به هم
حل ۵ مثال
وارد کردن دی الکتریک به خازن
جریان و مقاومت
ساختمان مقاومت
سرعت سوق الکترونها در خازن
توان وسایل الکتریکی
نیروی محرکه الکتریکی مولد
حل ۲ مثال
اثر میدان الکتریکی بر قطعه سیم حامل جریان
اثر میدان مغناطیسی بر حلقه جریان
انرژی پتانسیل دو قطبی مغناطیسی در میدان مغناطیسی
قانون آمپر
حل ۵ مثال
روش بیوساوار
حل ۳ مثال
شار مغناطیسی
قانون القای فاراد
حل ۴ مثال
جهت جریانها
سرعت رانش سوق + حل ۲ مثال
مقاومت و مقاومت ویژه + حل ۲ مثال
قانون اهم
مقاومت ویژه یک فلز
توان در مدارهای الکتریکی
منبع نیروی محرکه
قانون حلقه
قائده گره
مقاومت موازی
تخلیه خازن
میدان مغناطیسی
خطوط میدان مغناطیسی
میدان های متقاطع
ذزه باردار در حال دوران
مسیرهای مارپیچ
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
گشتاور نیروی وارد بر پیچ حامل جریان
میدان مغناطیسی ناشی از جریان در کمان دایره ای شکل
نیروی بین دو جریان موازی
القا و القائیدگی
قانون فارادی
قانون لز
القاگر
مدارهای RL
انرژی مغناطیسی
القای متقابل
سوالات امتحانی فیزیک ۲

 

 

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:       جزوه فیزیک ۲
نویسنده:   استاد غفاری
تعداد صفحات:    ۸۷
زبان:   فارسی