جزوه فیزیک ۲ اثر هریس بنسون

جزوه فیزیک ۲ اثر هریس بنسون

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 541 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 اسفند 1397

به روز رسانی در: 21 اسفند 1397

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه فیزیک ۲ اثر هریس بنسون

ﻓﺼﻞ اول  : اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿک
ﻓﺼﻞ دوم  :ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  : ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎؤ س
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺼـﻞ ﺳﻮم :ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎؤ س
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺧﺎزن ﻫﺎ و دي الکتریک ها
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﻘﺎوﻣت
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  :ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿـم
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ  :ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

مشخصات فایل:
عنوان
:  جزوه فیزیک ۲
نویسنده:  هریس بنسون
مترجم : محمد ابراهیم ابو کاظمی
تعداد صفحات:۶۸
زبان: فارسی