جزوه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

جزوه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 403 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 23 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

گفتار روشنتر امام علیه السلام در تبیین قانونمندى تاریخ در نهـجالبلاغـه چنـین آمـده اسـت: اى بنـدگان خـدا،
بىگمان روزگار را با آیندگان و گذشتگان شیوهاى است همسان؛ که نه گذشته را بازگشتى اسـت و نـه شـرایط
کنونى را جاودانگى. کنشهاى آن از روز نخست تا پایان با یک ضابطه است. بسـتر زمـان، ماجراهـاى تـاریخ را
میدان مسابقهاى است که هر کدام را پرچم افراشتهاى است … پس، از آنچه مایـه عبـرت اسـت پنـد گیریـد و از
گردش روزگار عبرتپذیرید و از بیمدهندگان )پیامبران( سود برگیرید…..

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
تعداد صفحات: ۵۵
زبان: فارسی