جزوه شیمی معدنی ۱

جزوه شیمی معدنی ۱

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 568 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 خرداد 1398

به روز رسانی در: 14 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه شیمی معدنی۱

 

ﺗﻘﺎرن ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎرن ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎري از آن وﺟﻮد دارد، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ﺷﻤﺎري از آن وﺟﻮد دارد، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم  ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد. از ﻧظر ﻏﯾر رﯾﺎﺿﻲ، ﺗﻘﺎرن به ﻣﻌﻧﻲ ﻧظم و ﺗرﺗﯾب در ﺷﻛل، ﺗﻧﺎﺳب ﺧوش آﯾﻧد از ﻧظر ﻏﯾر رﯾﺎﺿﻲ، ﺗﻘﺎرن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ ﻧظم و ﺗرﺗﯾب در ﺷﻛل، ﺗﻧﺎﺳب ﺧوش آﯾﻧد و ﯾﺎ ﺗرﺗﯾب ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد، ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت که ﺗﻘﺎرن ﻣﻌﻣوﻻ آمیخته و ﯾﺎ ﺗرﺗﯾب ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد، ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻲ ﺗوان ﮔﻔت که ﺗﻘﺎرن ﻣﻌﻣوﻻ آمیخته ﺑﺎ اﺣﺳﺎس زﯾﺑﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﺣﺳﺎس زﯾﺑﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه شیمی معدنی ۱
تعداد صفحات:  ۲۷۱
زبان:  فارسی