جزوه شش سیگما

جزوه شش سیگما

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 541 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 13 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه شش سیگما

ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ : روﺷﻲ دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺮي را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣ ﻲدﻫﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺎ و دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  :
اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻴﻮب و ﻧﻮاﻗﺺ

و…

 

مشخصات فایل:
عنوان:    جزوه شش سیگما
تعداد صفحات:  ۲۰
زبان: فارسی