جزوه سم شناسي محيط محیط زیست دکتر روح اله دهقانی

جزوه سم شناسي محيط محیط زیست دکتر روح اله دهقانی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 597 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 خرداد 1398

به روز رسانی در: 24 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه سم شناسي محيط محیط زیست دکتر روح اله دهقانی

 

ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻳﺎﻓﺖ میﺷﻮﻧﺪ، ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ . ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در طی ﺗﻬﻴﻪ تولید ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي این مواد یا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻌﺮض تماس با آنها   قرار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺸﺎورزي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻀﺮ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ قرار ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨاسایی ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف بیﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺬب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻀﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ …..

 

 

مشخصات فایل :
عنوان:  جزوه سم شناسي محيط محیط زیست
نویسنده : دکتر روح اله دهقانی
تعداد صفحات :  ۲۱۸
زبان : فارسی