جزوه روش های انتگرال گیری

جزوه روش های انتگرال گیری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 191 نمایش

حجم فایل: 369.44K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 می 2019

به روز رسانی در: 5 می 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه روش های انتگرال گیری

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮال ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﺸﺘﻖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .و…

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﻲ اﻧﺘﮕﺮال ﺗﻮان  اﻧﺘﮕﺮال ﻫﺎي دﺷﻮار را ﺑﻪ  ﻛﺮد ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ  .

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺟﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪول و….
در زﻳﺮ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﮕﺮال ﺟﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪول ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

و….

 

مشخصات فایل:
عنوان:    جزوه روش های انتگرال گیری
تهیه کننده : محسن کیان
تعداد صفحات:  ۳۰
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید