جزوه روش های انتگرال گیری

جزوه روش های انتگرال گیری

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 626 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 15 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه روش های انتگرال گیری

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮال ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﺸﺘﻖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .و…

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﻲ اﻧﺘﮕﺮال ﺗﻮان  اﻧﺘﮕﺮال ﻫﺎي دﺷﻮار را ﺑﻪ  ﻛﺮد ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ  .

اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺟﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪول و….
در زﻳﺮ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﮕﺮال ﺟﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪول ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

و….

 

مشخصات فایل:
عنوان:    جزوه روش های انتگرال گیری
تهیه کننده : محسن کیان
تعداد صفحات:  ۳۰
زبان: فارسی