جزوه روانشناسی اجتماعی

جزوه روانشناسی اجتماعی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 955 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 اسفند 1397

به روز رسانی در: 3 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی

 

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺛﺮات ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮان را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ  دﻳﮕﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
 

مشخصات فایل:
عنوان:    جزوه روانشناسی اجتماعی
تعداد صفحات:  ۳۱
زبان:  فارسی