جزوه خلاصه آمار استنباطی دانشگاه پیام نور

جزوه خلاصه آمار استنباطی دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 1322 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه خلاصه آمار استنباطی دانشگاه پیام نور

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان از آﻣﺎر ۲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد:
۱ -روش ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري، ﺗﻠﺨﻴﺺ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ اﺷﺎره دارد  .
۲-ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﺪدي و ارﻗﺎم رﻳﺎﺿﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، ﮔﺰارش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روش ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ و….

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه خلاصه آمار استنباطی دانشگاه پیام نور
نویسنده: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 
زبان: فارسی