جزوه حقوق جزای عمومی ۱ پیام نور

جزوه حقوق جزای عمومی ۱ پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 705 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حقوق جزای عمومی ۱  پیام نور

جزوه حقوق جزای عمومی ۱ ت مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق ، حقوق بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

کــشور، کــاملترین ســازمان متــشکل سياســی، مهمتــرین عــضو جامعــه بــين المللــی و بــه منزلــه یــک نهــاد حقــوقی، عــضو اصــلی و اوليــه و مــنظم و مقتــدر جامعــه بــين الملــل اســت و عامــل برقــراری روابــط بــين الملــل و در نتيجــه، شــخص اصــلی و تــابع اساســیحقوق بين الملل است.
در حقـوق داخلـی، کـشورها بـه خـودی خـود یـا بـه مناسـبت روابطـی کـه بـا افـراد دارنـد،بررسـی مـی شـوند، در صـورتی کـه در حقـوق بـين الملـل، هـر کـشور فقـط از نظـر روابـط و مناســباتی کــه بــا ســایر کــشورها و شخــصيت هــای بــين المللــی دارد، مــورد توجــه اســت.
از ایــن رو، روابــط ميــان شخــصيبت هــای گونــاگون موجــب دخالــت مقــررات و قواعــد حقــوق بين الملل می شود.

 

 

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه حقوق جزای عمومی ۱  پیام نور
پنویسنده: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۲۹
زبان: فارسی