جزوه حقوق بین الملل عمومی ۲

جزوه حقوق بین الملل عمومی ۲

دسته بندی:

قیمت: 13,000 تومان

تعداد نمایش: 469 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 بهمن 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی ۲ پیام نور

کــشور، کــاملترین ســازمان متــشکل سياســی، مهمتــرین عــضو جامعــه بــين المللــی و بــه منزلــه یــک نهــاد حقــوقی، عــضو اصــلی و اوليــه و مــنظم و مقتــدر جامعــه بــين الملــل اســت و عامــل برقــراری روابــط بــين الملــل و در نتيجــه، شــخص اصــلی و تــابع اساســی حقوق بين الملل است.
در حقـوق داخلـی، کـشورها بـه خـودی خـود یـا بـه مناسـبت روابطـی کـه بـا افـراد دارنـد، بررسـی مـی شـوند، در صـورتی کـه در حقـوق بـين الملـل، هـر کـشور فقـط از نظـر روابـط و مناســباتی کــه بــا ســایر کــشورها و شخــصيت هــای بــين المللــی دارد، مــورد توجــه اســت.
از ایــن رو، روابــط ميــان شخــصيبت هــای گونــاگون موجــب دخالــت مقــررات و قواعــد حقــوق
بين الملل می شود.

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه حقوق بین الملل عمومی ۲ پیام نور
نویسنده: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۳۰
زبان: فارسی