جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور

جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 598 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 بهمن 1397

به روز رسانی در: 6 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور

بخشی از جزوه …..

ﻣﻘﺪﻣﻪ  :
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﺮس اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶﮔﯿـﺮي، ﭘـﯿﺶ  ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﯿﻢ از واژه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮاز از ﺣﻮادث ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ  . اﻣﺎ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻋﺮﺑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ و در دوران زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ي ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻗﺒﯿﻠـﻪ ﺑـﻮد در ﻫﻨﮕـﺎم ورود ﺧﺴﺎرت ﺗﻤﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎري ﻓﺮد ﺿﺮر دﯾﺪه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .و….

 

مشخصات فایل:
عنوان: جزوه حقوق بیمه دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۴۲
زبان: فارسی