جزوه تکنولوژی رنگ

جزوه تکنولوژی رنگ

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 264 نمایش

حجم فایل: 1.89M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 می 2019

به روز رسانی در: 1 می 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه تکنولوژی رنگ

دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ که توسط ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎاﺣﻤﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎ رﻧﮓ اﺻﻔﻬﺎن تهیه شده است.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۷۷ در ﻛﻼس ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﺑـﺎ ﻛﻤﻚ آﻗﺎي ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ اﺣﻤﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎرﻧﮓ ﻛﻪ زﺣﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيرﻧﮓ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺻﻔﻬﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه تکنولوژی رنگ
تعداد صفحات:  ۶۰
زبان: فارسی

 

در مورد این اثر نظر دهید