جزوه ایمونولوژی دکتر پاکزاد

جزوه ایمونولوژی دکتر پاکزاد

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1390 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 مهر 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه ایمونولوژی دکتر پاکزاد
اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن روزﺑﺮوز ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اي ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .
ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ارﺗﺶ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑـﺪون داﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ ارﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ و دﺷﻤﻨﺎن در ﻛﻤﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ، اﻧـﺴﺎن و ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻢ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮب ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴـﺎت ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﻟﺮژﻧﻬـﺎ، ﺳـﻤﻬﺎ،ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ارﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ از ﺑـﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻛﻪ و ارد ﺑﺪن ﺷﺪه اﻧﺪ را دارﻧﺪ .

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﻣﻴﻜﺮو اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ،سمها ، انگل ها، عامل سرطان زا، آلرژیها ، و غیره مخافظت می کند .

 

مشخصات فایل
عنوان: جزوه ایمونولوژی
نویسنده :دکتر پاکزاد
تعداد صفحات: ۱۳۲
زبان:فارسی