جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 155 نمایش

حجم فایل: 727.34K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 اکتبر 2019

به روز رسانی در: 12 اکتبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺮض ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ اي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣ ﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺧﻮد در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻔﻬﻮم دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﮔﺮ در یک ﻓﺮﺿﻲ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ رﺋﻴﺲ  دادﮔﺎه اﻣﺎ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را اﻣﻀﺎ ﻛﺮد ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ اﻣﻀﺎء ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻀﺎء ﻋﻤﻠﻲ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء اﺳﺖ اﺛﺮ آن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

دادﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ دﻓﺘﺮاش ﻗﺮار ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض را ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ راﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.

ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن  ﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ .

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﺳﺒﺐ آن اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻧﺰاع از آن ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
مشخصات فايل:
عنوان: جزوه آیین دادرسی مدنی
نویسنده:  دکتر کلانتریان
کد درس: ۱۲۲۰۲۳۴
تعداد صفحات: ۱۲۴
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید