جزوه آموزش لغات انگلیسی با تکنیک کدینگ

جزوه آموزش لغات انگلیسی با تکنیک کدینگ

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 506 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 خرداد 1398

به روز رسانی در: 5 خرداد 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه آموزش لغات انگلیسی با تکنیک کدینگ

 

ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻟﻐﺎت زﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻣﺰ ﮔﺬاري و ﺷﻌﺮ، ﯾﮏ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﻐﺎت را آﺳﺎن ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ، آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد و ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ذﻫﻦ داﺷﺖ.

 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻠّﺎق و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ، از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از درس ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﯿﺪ.

در رﻣﺰﻫﺎي اﯾﻦ ﺟﺰوه، ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮐﻠﻤﺎت آﺑﯽ رﻧﮓ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ﻣﻌﻨﯽ  ﻟﻐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ، ﻫﻤﺎن  رﻣﺰ  ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

مشحصات فایل:
عنوان:    جزوه آموزش لغات انگلیسی با تکنیک کدینگ
تعداد صفحات:    ۸۳
زبان:فارسی