جزوه آمار و احتمال مهندسی دکتر نایبی

جزوه آمار و احتمال مهندسی دکتر نایبی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 341 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 اردیبهشت 1398

به روز رسانی در: 15 اردیبهشت 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی دکتر نایبی

 

ﭘﺎﺳﮑﺎل :ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در آﻏﺎز ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺪاع ﺷﺪه وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی درآﯾﺪ .

ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ اﺣﺘﻤﺎل و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ  اﯾﻨﮑﻪ  ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را داﺋﻤادر زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده میﮐﻨﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ یگانه  ای ﺑﺮای اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ رﺷﺪ ﺗﺌﻮری اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻌﺪا مورد انتقاد دیگران قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

 

مشخصات فایل:
عنوان:  جزوه آمار و احتمال مهندسی
نویسنده : دکتر نایبی
تعداد صفحات:  ۴۸۸
زبان: فارسی