آموزش جامع و کامل spss

آموزش جامع و کامل spss

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 914 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 بهمن 1397

به روز رسانی در: 5 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود آموزش جامع و کامل spss

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﮔﺴﺘﺮش اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي آﻣـﺎري در ﻋﻠـﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻴﺶ  از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻦ آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺟﺰء ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه .   ﻓﺮآﻳﻨـﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻛﻤﻚ ﻣﻲ داده ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را اﺳـﺘﺨﺮاج ﻛﻨـﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﺪ . اﮔﺮ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ بود. اﻣﺮوزه اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﺎري ﻣﻮﺟـﻮد ﻗﺎدرﻧـﺪ اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .و…

 

مشخصات فایل:
عنوان: آموزش جامع و کامل spss
نویسنده: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۱۶۱
زبان: فارسی